Czy twoje przedsiębiorstwo musi się zarejestrować w Bazy Danych odpadowych (BDO)?

Według przepisów ustawy o odpadach nawet osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, a co za tym idzie – rejestracji w BDO. Tymi przedsiębiorcami są np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane itp.

Obowiązkowo w BDO muszą się zarejestrować (głównie przedsiębiorcy):

  • wytwarzający, transportujący, zbierający lub przetwarzający odpady, którzy obowiązani są do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • wprowadzający na terytorium Polski produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, preparaty smarowe, niektóre pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • produkujący, importujący i nabywający opakowania z UE,
  • prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową (20 gr/szt.),
  • odbierający odpady komunalne,
  • prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami),
  • sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami (nawet wtedy gdy nie obejmują odpadów fizycznie w posiadanie).

Które działalności nie muszą być zarejestrowane w BDO?

Podmioty, które nie muszą prowadzić ewidencji odpadów, automatycznie nie muszą uzyskać wpisu do BDO. Podmioty zlecające na zewnątrz usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw nie są wytwórcami odpadów powstających w wyniku świadczenia usług. Jeżeli umowa na usługę nie stanowi inaczej, to wytwórcą takich odpadów będzie firma wykonująca wymienione czynności i to ona ma obowiązek prowadzenia sprawozdawczości i jednocześnie rejestrację w BDO, jeżeli nie jest zwolniona z obowiązku ewidencji odpadów na podstawie rozporządzenia.

Podmioty korzystające z wynajmowanych wspólnych pomieszczeń, np. w biurowcu, nie mają obowiązku rejestracji w BDO. Pod warunkiem, że umowa (zawarta w formie pisemnej) przenosi odpowiedzialność za wytworzone odpady na wynajmującego te pomieszczenia lub na jednego z najmujących.

Jednostki, w których powstają odpady „tylko” w części socjalnej przeznaczonej dla pracowników, traktowane jako odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych – nie podlegają ewidencji. Skoro odpady te nie muszą być ewidencjonowane to podmiot nie musi być wpisany do BDO.

Pozdrawiam

Marta N

Comments are closed.