Nowy „Mały ZUS” czyli 500+ dla przedsiębiorców😊

Pojawił się projekt ustawy, który poszerza krąg podmiotów uprawnionych do ulgi, uzależniając możliwość skorzystania z niej od wysokości zeszłorocznego przychodu i definiując jego stałą wysokość na 120 000 zł (10 000 zł średniomiesięcznie). Jednak będzie też drugi limit a mianowicie limitowanie dochodów.

Obecnie składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców tzw. „pełen ZUS” w 2019 r. wynosi 904,60 zł miesięcznie czyli rocznie to już kwota ponad 10 850 zł. Do tego należy doliczyć konieczność zapłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości ok. 4100 zł.

Obecnie  „Mały ZUS” to ulga, z której mogą korzystać przedsiębiorcy, których roczne przychody nie przekraczają poziomu 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nie ulegnie zmianie dotychczasowa kolejność korzystania z ulg na ZUS przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – pierwsza jest „Ulga na start”, potem tzw. składki od preferencyjnej podstawy a następnie zmodyfikowany „Mały ZUS”.

Jakie warunki musimy spełnić aby móc skorzystać z tzw. „ Małego ZUS”?. Aby skorzystać z ulgi, trzeba będzie spełnić warunek dotyczący wysokości przychodów, a następnie ustalić wysokość ulgi w powiązaniu z dochodem.

Prawo do skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne będą miały osoby, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż 120 tys. zł, jeżeli działalność była prowadzona przez cały rok, lub odpowiednio skorygowany względem liczby dni prowadzenia działalności. Następnie trzeba będzie obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – uzależniając ją od przeciętnego miesięcznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym. Najniższa podstawa wymiaru składek będzie stanowić połowę tego dochodu, z uwzględnieniem liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydłużony ma zostać termin na zgłoszenie dokumentów rejestracyjnych z nowym kodem (i/lub wyrejestrowania z dotychczasowego kodu).

Podstawa wymiaru składek nie będzie mogła być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (to również minimalna wysokość podstawy wymiaru tzw. preferencyjnych składek ubezpieczeniowych). Podstawa nie będzie też mogła być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy (to obecnie najniższą podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i nie korzystają z żadnych zwolnień i ulg).

W przypadku, gdy składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy (oraz osób z nim współpracujących) zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, to roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, liczony na potrzeby określenia podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych na kolejny rok, powinien zostać powiększony o ich wysokość.

Na jakiej podstawie będziemy mogli skorzystać z nowej ulgi?. Będziemy mieli jako przedsiębiorcy  obowiązek przedstawić w ZUS informacje o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz informację o podstawie wymiaru składek, oraz dodatkowo trzeba będzie przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Dane te posłużą ZUS dla celów weryfikacji prawidłowości obliczania wysokości składek.

Dodatkowe informacje będą przez przedsiębiorcę składane, tak jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej, nie wymagają one zatem wypełniania przez niego żadnych dodatkowych nowych formularzy ani druków.

Są jednak wyjątki a dotyczą one przedsiębiorców opodatkowanych inaczej niż na zasadach ogólnych.

Za dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym przyjmować będzie się połowę odpowiednio osiągniętego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub też połowę wartości sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, bez kwoty tego podatku.

Ulga na nowych zasadach ma być dostępna od 1.01.2020 r.-  jednak na razie mówimy tu o projekcie, więc ostateczny termin może ulec zmianie.

Pozdrawiam

Marta N

Comments are closed.