ULGI ZWIĄZANE Z PRZEPISAMI TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Kontynuując temat specustawy przedstawiam najważniejsze preferencje podatkowe.

 1. 1.   Strata podatkowa.

Podatnicy CIT i PIT, którzy: ponieśli stratę w 2020 roku, oraz uzyskali w 2020 roku przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym (czyli w 2019 r.), mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku poprzedzającym (2019 r.)

➢ W celu dokonania obniżenia, podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r.

➢ Nieodliczoną kwotę straty podatnicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach.

 1. Ulga na złe długi

Nowe przepisy zwolnią dłużników z obowiązku zwiększenia dochodu (stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki ) za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., o niezapłaconą kwotę na rzecz wierzyciela, jeżeli:

 • podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
 • uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Wierzyciel wciąż może skorzystać z „ulgi na złe długi” w CIT i PIT.

Nowe przepisy nie dotyczą dłużników, którzy:

 • rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów;
 • rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r
 1. Uproszczone zaliczki

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w deklaracji składanej za 2020 r.

Mały podatnik – przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 000 000 euro.

Pozostali podatnicy mogą skorzystać z art. 22§ 2a OP – Organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy.

 1. Zwolnienie świadczeń

Zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie postojowe otrzymane na podstawie ustawy o COVID-19. Zwalnia się z podatku dochodowego świadczenia polegające na wyżywieniu i zakwaterowaniu pracowników w przedsiębiorstwach, których działalność jest niezbędna dla funkcjonowania „infrastruktury krytycznej” (m.in. zaopatrzenie w energię, surowce energetyczne i paliwa; sieci teleinformatycznych, zaopatrzenie w wodę, transportowe). Wartość świadczeń jest zwolniona z PIT i nie jest wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 1. Opłata prolongacyjna i odsetki

Projekt ustawy przewiduje następujące zwolnienia:

W przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożeniu na raty, opłata prolongacyjna nie będzie pobierana – opłata wynosi teraz 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Podobnie w przypadku zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności składek ZUS lub umowy o rozłożenie należności na raty składek ZUS, przedsiębiorcy będą zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, określając w szczególności rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.

 1. Odliczenie darowizn

Podatnik może odliczyć od dochodu (również przy zaliczkach) darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, na rzecz:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą (opieka zdrowotna i transport sanitarny), wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID19;
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno Przeciw epidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Darowiznę można odliczyć bez limitu, jeśli jej przekazanie nastąpiło od 1 stycznia 2020 r. do września 2020 r. w następujący sposób:

 • Dla darowizny przekazanej do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota  odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • Dla darowizny przekazanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • Dla darowizny przekazanej od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny

➢ darowizny pieniężne dokumentujemy dowodem wpłaty na rachunek obdarowanego,

➢ darowizny rzeczowe dokumentujemy oświadczeniem obdarowanego o ich przyjęciu oraz dowodem, z którego wynikać będzie wartość oraz dane identyfikujące darczyńcę.

Pozdrawiam

Marta N

Comments are closed.