🔷Nowy JPK. Oznaczenie TP🔷

👉Od 1 października obowiązują nowe przepisy dotyczące składania deklaracji VAT i plików JPK_VAT. Regulacje te zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Zgodnie z § 10 ust 4 pkt 3 w/w aktu prawnego nowa ewidencja winna zawierać dane o istniejących powiązaniach między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy – oznaczenie „TP”.
🔷O jakie relacje i powiązania chodzi?🔷
👉Wskazana podstawa prawna odsyła do przepisów o podatku dochodowym. Zgodnie z art. 23m ust 1 pkt 5 ustawy o PIT chodzi o relacje, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi, czyli⤵
a) podmiotami, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
b) podmiotami, na które wywiera znaczący wpływ:
– ten sam inny podmiot lub
– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej
znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
d) podatnika i jego zagraniczny zakład.
🔷Czym jest wywieranie znaczącego wpływu na inny podmiot?🔷
👉Zgodnie z art. 23m ust. 2 ustawy o PIT oraz art. 11a ust. 2 ustawy o CIT, przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa wyżej, należy rozumieć⤵
a) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
udziałów w kapitale lub
b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
d) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
e) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.
Posiadanie pośrednio udziału lub prawa, o którym mowa wyżej w pkt 1, oznacza sytuację, w której jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada⤵
🔸wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych przy ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa – w przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są równe;
🔸najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana – w przypadku gdy wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są różne;
🔸sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw – w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo.
🔷Powiązania rodzinne reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy🔷
👉Pokrewieństwo
Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo.
Dla przykładu pokrewieństwem w linii prostej będą matka – córka czy babcia – wnuczek. Pokrewieństwem w linii bocznej będzie z kolei przykładowo rodzeństwo, kuzynostwo.
W przypadku liczenia stopnia pokrewieństwa w linii prostej stopnień jest równy liczbie pokoleń dzielących dane osoby (dla przykładu matka i córka są krewnymi pierwszego stopnia, babcia i wnuk to krewni drugiego stopnia, a prababcia i prawnuk będą krewnymi trzeciego stopnia).
Z kolei przy ustalaniu stopnia pokrewieństwa w linii bocznej istotna jest liczba urodzeń potrzebnych do zaistnienia osób, których pokrewieństwo jest określane. Dla przykładu rodzeństwo to krewni drugiego stopnia w linii bocznej, ponieważ do jego zaistnienia konieczne były dwa urodzenia, czyli urodzenie każdego z nich. Należy przy tym pamiętać, że do uznania osób za spokrewnione konieczne jest posiadanie tylko jednego wspólnego przodka. W związku z tym z pokrewieństwem drugiego stopnia mamy do czynienia nie tylko pomiędzy rodzeństwem naturalnym, ale także przyrodnim.
👉Powinowoctwo
Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa. Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.
W związku z powyższym teść i teściowa (czyli rodzice małżonka) to powinowaci pierwszego stopnia w linii prostej. Szwagier i szwagierka (czyli rodzeństwo małżonka) to natomiast powinowaci drugiego stopnia w linii bocznej.
Zapraszam do komentarzy 😊
Pozdrawiam 👋
Marta N
Comments are closed.