PIT dla młodych i obniżka podatku PIT !!!

Nowa ulga podatkowa dla młodych pracowników obowiązuje już od 1 sierpnia br. Mogą z niej korzystać pracownicy poniżej 26. roku życia, którzy uzyskują przychody z pracy i/lub umów zleceń. Pamiętajmy że z ulgi nie skorzystają podatnicy do 26 roku życia którzy osiągają dochód z działalności gospodarczej oraz umowy o dzieło.

Zwolnienie jest niezależne od liczby umów i liczby płatników, ale obowiązuje limit kwotowy. Jeśli zarobki młodego pracownika przekroczą w danym roku określony próg (85 528 zł), to nadwyżka będzie opodatkowana według skali podatkowej. Nowe regulacje weszły w życie już z początkiem sierpnia br., więc w tym roku limit ograniczono do 5/12 limitu rocznego.

W praktyce to dokładnie 35 636,67 zł.

Czy zwolnieniem, są objęte przychody otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia czy należne za okres do ukończenia 26 roku życia?

Na podstawie przepisów ustawy o PIT wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane lub postawione do dyspozycji przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.

Zatem zwolnieniem objęte będą przychody, które podatnik otrzyma do dnia 26 urodzin (włącznie), niezależnie od tego za jaki okres podatnik otrzymał należność !!!

Dnia 19.09.2019 Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT wprowadzającą obniżkę podatku PIT do 17% oraz zwiększenie kosztów uzyskania przychodu dla pracowników.

Zmiany obniżające stawkę PIT i podwyższające koszty uzyskania przychodów wejdą w życie                           1 października br. Jednak z uwagi na fakt, że przepisy te zaczną obowiązywać w trakcie roku podatkowego ustawodawca przygotował szereg przepisów przejściowych, a dotyczących dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r.

Koszty uzyskania przychodów

Od 1 stycznia 2020 r. koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, wynoszą:

  • 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  • nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Przy obliczaniu podatku za 2019 r. koszty uzyskania przychodów za rok podatkowy:

  • wynoszą nie więcej niż 1751,25 zł – w przypadku, o którym mowa w pkt 1;
  • nie mogą przekroczyć łącznie 2626,54 zł – w przypadku, o którym mowa w pkt 2;
  • wynoszą łącznie nie więcej niż 2151,54 zł – w przypadku, o którym mowa w pkt 3;
  • nie mogą przekroczyć łącznie 3226,92 zł – w przypadku, o którym mowa w pkt 4.

Nowa skala podatkowa od 1.10 2019 r

Skala podatkowa po zmianach:

Podstawa obliczenia podatku do 85 528 zł – 17 proc. minus kwota zmniejszająca podatek

Podstawa obliczenia podatku ponad 85 528 zł – 14 539,76 zł plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy na wniosek podatnika od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy zamiast stawki 17% stosują stawkę 17,75%. Przepis ten dotyczy np. osób, które zaczynają pracę pod koniec 2019 r. W takim przypadku, bez wniosku, przy obliczaniu zaliczki na podatek miałaby zastosowanie stawka 17%, co w rozliczeniu rocznym mogłoby skutkować koniecznością dopłaty podatku.

Pozdrawiam

Marta Niziołek

Comments are closed.