Procedura Reklamacji

Procedura Reklamacji usług szkoleniowych realizowanych przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego Kasprzyk @ Niziołek S.J. dotyczy zarówno szkoleń o charakterze zamkniętym, realizowanych na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa jak i usług o charakterze otwartym.

Reklamacje należy zgłaszać na Formularzu Zgłoszenia Reklamacji w formie pisemnej, listem poleconym lub drogą elektroniczną, na adres organizatora wskazany poniżej, najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji usługi szkoleniowej.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Kasprzyk & Niziołek S.J
40-097 Katowice
ul. 3 Maja 36
Tel: 696 665 699
Mail: kontakt@niziolek-szkoleniapodatkowe.pl

W celu uniknięcia subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń reklamacja nie zostanie uwzględniona jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest wyższa niż 3.0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanych z ankiet ewaluacyjnych.

Natomiast wszelkie uwagi będą wykorzystane do doskonalenia podnoszenia jakości usług świadczenia usług szkoleniowo-rozwojowych.

Uczestnik usługi, który składa reklamację może wnioskować o:

  • możliwość konsultacji indywidualnych,
  • bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne,
  • bezpłatne miejsce na szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce,
  • zniżka 10% na kolejne szkolenie,
  • zwrot kosztów usługi – wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości.

Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Kasprzyk @ Niziołek S.J. wyznaczy uczestnikowi szkolenia 7 dniowy termin na złożenie zgłoszenie ponownie.


Formularz Zgłoszenia Reklamacji