Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.

Pytanie które ostatnio często gości na ustach przedsiębiorców brzmi czy musze płacić ZUS za marzec?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom postaram się zestawić w tym poście wszystkie niezbędne informacje na ten temat. W dalszych postach będę pisała o dofinansowaniach do wynagrodzenia pracowników.

Zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek przysługuje:

  • Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r do dnia 31 maja 2020 r wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r
  • Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300 prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r 15 681 zł.

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

  • Wykonywałeś działalność pozarolnicza przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.
  • Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.
  • Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
  • Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.
  • Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek przysługuje za okres marzec- maj 2020 r., znanych na dzień rozpatrzenia wniosku. Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek trzeba złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek RDZ

Wniosek o zwolnienie można przekazać:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji plik docx 770kb)
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Ważne!

Do wniosku elektronicznego trzeba załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) – załącznik do wniosku RDZ

Pozdrawiam

Marta N

Comments are closed.