Polityka prywatności


Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez  Kancelarię Doradztwa Podatkowego Kasprzyk & Niziołek Spółka Jawna, z siedzibą przy ulicy Wspólnej 4/7 w 41-200 Sosnowiec.    
NIP 644 34 05 992. REGON: 240994807

Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.       w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

 1. Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych Klientów Kancelarii Doradztwa Podatkowego Kasprzyk & Niziołek S.J.

Dane osobowe naszych Klientów pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów które wykorzystywane są w trakcie trwania umowy dla celów takich jak:

 • zawarcie oraz realizacja umowy między Kancelarią Doradztwa Podatkowego Kasprzyk & Niziołek S.J.   a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
 • realizacja obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych  dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
 • informowanie Państwa na bieżąco o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi wydarzeniami ofercie Kancelarii Doradztwa Podatkowego Kasprzyk     & Niziołek S.J obejmującej aspekty księgowe, podatkowe, doradcze i edukacyjne
 • profilowanie danych wykorzystywane w naszych serwisach internetowych,
 • marketing bezpośredni,
 • dochodzenie roszczeń,

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego Kasprzyk & Niziołek S.J.:

 • przez czas wykonania tych obowiązków,
 • przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.
 1. Rodzaj danych osobowych
 • Imię i Nazwisko
 • Data urodzenia
 • Imiona rodziców
 • NIP
 • Pesel
 • adres zamieszkania
 • adres do korespondencji
 • poziom wykształcenia
 • stanowisko pracy
 • adres poczty e-mail

W przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Kasprzyk & Niziołek S.J. zapewnia, że domyślnie przetwarzane są wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania.

 1. Przekazywanie danych

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Kasprzyk & Niziołek S.J. w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

 • pracownikom oraz współpracownikom,
 • świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,
 • świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach).
 • świadczącym usługi drukarskie (w celu przygotowania Certyfikatów ukończenia kursów księgowo – podatkowych).
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (jeśli się o to zwrócą).
 1. Prawo dostępu do danych

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

 • udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
 • wydania kopii przetwarzanych danych,
 • niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
 • niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
 • przeniesienia danych do innego administratora w używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.
 1. Prawo do sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas realizowanych zadań mają Państwo prawo do sprzeciwu wówczas nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego Kasprzyk & Niziołek S.J. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem – przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W przypadku braku akceptacji niniejszej Polityki Prywatności prosimy  nie odwiedzać serwisów i nie korzystać z usług oferowanych przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego Kasprzyk & Niziołek Spółka Jawna.