Kolejne zmiany w VAT 2021r‼

➡Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe z 14 sierpnia 2020 r., wprowadzonych zostanie szereg zmian do ustawy o VAT. Wskazać można trzy obszary, w których zostaną one dokonane⤵
🔸w zakresie uproszczenia rozliczania VAT przez tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local and Modern Tax). Polską specyfiką (do której odwołują się twórcy zmian) jest oparcie dochodów z VAT na funkcjonowaniu małych i średnich organizmów gospodarczych,
🔸w zakresie rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w VAT,
🔸w zakresie zmian systemu zwrotów VAT podróżnym.
➡Najistotniejszymi zmianami przewidzianymi w ww. projekcie w pierwszym z wymienionych obszarów są:
🔷Wydłużenie terminu do odliczenia🔷
Zmiana umożliwi podatnikom rozliczającym się miesięcznie w przypadku gdy nie skorzystali z odliczenia w pierwszym okresie rozliczeniowym dokonanie go za jeden z następnych trzech okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie będzie to jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Zatem czas na skorzystanie z prawa do odliczenia (w pewnych przypadkach) zostanie znacząco wydłużony. Podatnik rozliczający się miesięcznie będzie miał na to cztery miesiące. Dla podatników rozliczających się kwartalnie okres na dokonanie rozliczenia nie zmieni się w stosunku do istniejącego stanu prawnego.
🔷Określenie zasad ujmowania faktur korygujących na plus🔷
Po zmianie moment ujęcia takiej faktury będzie uzależniony od przyczyny jej wystawienia⤵
🔸gdy korekta wynika z przyczyn powstałych w momencie wystawienia faktury pierwotnej, powinna zostać rozliczona w deklaracji za okres wykazania faktury pierwotnej,
🔸gdy korektę spowoduje przyczyna powstała po sprzedaży, korekty będzie należało dokonać za miesiąc (kwartał), w którym wystawiono fakturę korygującą,
🔸ujawnienie błędu w pierwotnej fakturze będzie skutkowało obowiązkiem zwiększenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za okres, w którym wykazana została faktura pierwotna.
🔷Zmiana zasad ujęcia faktur korygujących na minus🔷
Zgodnie z projektowanymi regułami powstanie możliwość dokonywania przez sprzedawcę obniżki podstawy opodatkowania w chwili wystawienia faktury korygującej. Warunkiem będzie wskazywanie przez posiadaną przez podatnika dokumentację, iż uzgodnił on z nabywcą warunki obniżki podstawy opodatkowania dla dokonanej sprzedaży określone w fakturze korygującej i faktura zgodna jest z tą posiadaną dokumentacją.
W przypadku wystawienia faktury korygującej in minus nabywca będzie miał obowiązek obniżenia kwoty naliczonego podatku w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżki podstawy opodatkowania zostały uzgodnione.
Projekt nie precyzuje jednak jaki moment przyjąć za uzgodnienie warunków obniżki podstawy opodatkowania. Mowa jest jedynie w jego uzasadnieniu, że gdy podatnik nie będzie dysponował dokumentami innymi niż faktura korygująca będzie ona uznawana za dokument, z którego wynikać będą nowe warunki transakcji, o ile istnieć będzie potwierdzenie przekazania jej nabywcy.
🔷Ułatwienie dla eksportujących🔷
Aktualnie obowiązująca regulacja daje podatnikowi dokonującemu eksportu, w przypadku otrzymania zaliczki tytułem dostawy na rzecz kontrahenta zagranicznego dwa miesiące na wykazanie jej jako eksport w deklaracji VAT. Gdy w tym czasie wywóz nie nastąpi konieczne jest zastosowanie do tej operacji stawki krajowej.
W projekcie otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy opodatkowane będzie stawką 0% przewidzianą dla eksportu towarów, pod warunkiem dokonania jego wywozu w terminie 6 miesięcy, liczonych od końca miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę. Warunkiem zastosowania tej stawki będzie otrzymanie w tym terminie dokumentu dowodzącego wywóz towaru poza granice UE. 🇪🇺
🔷Ujednolicenie zasad przeliczania kursów walut🔷
W tej chwili w VAT przeliczenie na złote dokonywane jest według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień zaistnienia obowiązku podatkowego. W przypadku wystawienia faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego następuje ono zgodnie z kursem średnim NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień zaistnienia obowiązku podatkowego. W przypadku wystawienia faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego następuje ono zgodnie z kursem średnim NBP ogłoszonym na ostatni dzień roboczy poprzedzający powstanie tego obowiązku.
W podatkach dochodowych przychód przeliczany jest według średniego kursu NBP obliczonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Za dzień taki uznaje się dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności lub dostarczenia towaru czy wykonania usługi.
W myśl projektu podatnikom umożliwione zostanie przyjęcie do określenia podstawy opodatkowania wartości wyrażonej w obcej walucie przeliczonej na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodów właściwymi dla podatków dochodowych. Vatowcy otrzymali więc prawo wyboru sposobu przeliczania.
Po jego dokonaniu wybrana metoda obowiązywać będzie podatnika przez minimum 12 kolejnych miesięcy poczynając od początku miesiąca dokonania wyboru.
🔷Umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych zakupionych do dalszej odsprzedaży🔷
Projekt zakłada umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych zakupionych przez podatnika celem ich dalszej odsprzedaży a więc przeniesienia ich np. na kolejnego nabywcę w drodze refakturowania. Jeśli chodzi o brak prawa do odliczenia VAT od takich usług na własne potrzeby zmiana nie nastąpiła.
🔷Podwyższenie limitu dla prezentów małej wartości🔷
Projekt zakłada wzrost limitu dla prezentów, których przekazanie nie musi być ewidencjonowane z 10 zł do 20 zł. 💸
Pozdrawiam 👋
Marta N
Comments are closed.